? 都足够魅人!吊眼和丹凤眼的区别 - 520365体育滚球直播投注网_365体育投注体育投注在线_正规365体育投注网 365体育滚球直播投注网_365体育投注体育投注在线_正规365体育投注
520表白网,为你推荐最感人的365体育滚球直播投注网_365体育投注体育投注在线_正规365体育投注

都足够魅人!吊眼和丹凤眼的区别

来源:365体育滚球直播投注网_365体育投注体育投注在线_正规365体育投注网 时间:2018-04-04 12:10:48 责编: 人气:

diàoyǎnshìshíme?diàoyǎnshísuànshìyǎndezhǒng!dànshìyǒuhěnduōrénhuìdiàoyǎndānfèngyǎnhúnxiáole,érzàimiànxiàngzhōng,diàoyǎndānfèngyǎnshìyǒuhěndebiéde?mezhīdàodiàoyǎndānfèngyǎndebiéma?běndedānfèngyǎndàilejiě?

<rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>足</rb><rt>zú</rt><rb>够</rb><rt>gòu</rt><rb>魅</rb><rt>mèi</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>!<rb>吊</rb><rt>diào</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>丹</rb><rt>dān</rt><rb>凤</rb><rt>fèng</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>区</rb><rt>qū</rt><rb>别</rb><rt>bié</rt>

diàoyǎn

diàoyǎnyòuchēngshàngxiéyǎn?wàijiǎogāonèijiǎo,yǎnzhóu线xiànxiàngwàishàngqīngxiéguògāo,wàijiǎochéngshàngtiāozhuàng?zhèngmiànguānkànchéngfǎn??xíng?xiǎnlíngmǐnzhì,guāngruì,dànyǒulěngdàn?yánzhīgǎn?

gēnzhuāngróngdexiàoguǒfènbiéxuǎnyǎn线xiànhuòyǎn线xiàngāohuòyǎn线xiàn?miáohuàyǎn线xiàndàoyǎnwěichùyàoshàngyáng,píngchū?zhèzhǒngyǎnjīngbiéyàohuàdeshìxiàyǎn线xiàn?zhùyūnrǎnyǎnyǐngdeshíhòu,yǎnwěishàngduānjiùbiéwǎnggāochùyūnrǎn,zhèyànghuìdǎozhìyǎnjīnggèngshàngyáng,dìngyàozhehuà?biéyàoyūnrǎndefāngyīnggāishìxiàyǎnwěichù?ránhòuguòdàoqiánduān?zhèyàngcóngshìjiàoshàngláikàn,diàoyǎnjiùmeshàngyángle,huìpíngzhíhěnduō?

lìngwài,nèiyǎnjiǎoyòngqiángdiàoqiǎnliàng,wàiyǎnjiǎoyòngpiānàndeyīnyǐng,xiàyǎnwěiwèiyòngxiàngyīngdeqiángdiào,miáohuàshàngyǎn线xiànshí?nèiyǎnjiǎoluèxiē,wàiyǎnjiǎoluè,xiàyǎn线xiànzhòngyǎnwěidemiáohuà,miáohuàdeluèxiē,cóngyǎnwěihuàzhìyǎnde1/2chù?

<rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>足</rb><rt>zú</rt><rb>够</rb><rt>gòu</rt><rb>魅</rb><rt>mèi</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>!<rb>吊</rb><rt>diào</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>丹</rb><rt>dān</rt><rb>凤</rb><rt>fèng</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>区</rb><rt>qū</rt><rb>别</rb><rt>bié</rt>

diàoyǎnjiǎoderénmiànxiànghǎohǎo?

yǎn,jiùshìchēngdediàoshāoyǎn,xiázhǎngyǎnwěiwēiwēishàngqiào,guāngliúdòngjiānfènwàirén?

yǎnyǒufènliǎngzhǒng,zhǒngshìxiōngyǎn,zhǒngshìshànyǎn,liǎngzhǒngdōushìxiàng,zhīshìxiōngyǎnzuì,shànyǎnzhīshìhuìgōurén,guǒxìngjiāndìngjiùháihǎo,tàiróulehuìzhāotáohuā?

yǎnderén,xìngjiào?cōngmíng?(shìshìdezhǒngbiǎoxiàn),liàngjiěwéiyǒu?mèi?,tóngchánghuānzhèyǎnshéndenánrénmen,shìqīngxiànghuānyǒumèideyǒurénwèidecōngmíngdehái?dànshìrénrènwéigèngduōdenánrénhuìhuānyǎnjīngdehái,yīnwéimentōngchángjiàohuóqíngérqiěxīnlíngmíng?

<rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>足</rb><rt>zú</rt><rb>够</rb><rt>gòu</rt><rb>魅</rb><rt>mèi</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>!<rb>吊</rb><rt>diào</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>丹</rb><rt>dān</rt><rb>凤</rb><rt>fèng</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>区</rb><rt>qū</rt><rb>别</rb><rt>bié</rt>

dānfèngyǎn:

dānfèngyǎnbèizhōngguóchuántǒngrènwéishìzuìmèi?zuìpiāoliàngdexíngzhuàng?yǎnjīngxíngzhuàngzhǎng,yǎnlièxiàngshàng?xiàngwàiqīngxié,wàiyǎnjiǎoshàngtiāo,duōwéidānyǎnhuònèishuāngyǎnjiǎoshàngqiào,bìngqiěxiázhǎngdezhǒngyǎnxíng,yīndānfèngzhīyǎn,chēngdānfèngyǎn?

yǎnjiǎoshàngqiào,bìngqiěxiázhǎngdezhǒngyǎnxíng,yīndānfèngzhīyǎn,chēng?

míng,dānfèngyǎnbāndōudānyǎn,dànshì,guǒzhùxiàdehuà,yǒuxiēdānfèngyǎnderénsuīránkànshìdānyǎn,shíshìyǒudiǎnnèishuāngde

ránérshuāngyǎnderényǎnjīngxiázhǎng,yǎnjiǎoshàngqiào,zàixiàngmiànshūshàngchēngwéifèngyǎn,dānfèngyǎnfèngyǎnzàixiàngmiànshūshàngdejiěshìshìyǒubiéde?zhēngwéiyǎnxíngzhǎng,yǎnwěixiéxiéwǎngshàngyánshēnxiàngtàiyángxuéwèi,yǎnchéngnèishuāng,hēijīngnèicángwài,shénguāngzhàorénlìngréngǎnshì?

<rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>足</rb><rt>zú</rt><rb>够</rb><rt>gòu</rt><rb>魅</rb><rt>mèi</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>!<rb>吊</rb><rt>diào</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>和</rb><rt>hé</rt><rb>丹</rb><rt>dān</rt><rb>凤</rb><rt>fèng</rt><rb>眼</rb><rt>yǎn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>区</rb><rt>qū</rt><rb>别</rb><rt>bié</rt>

dānfèngyǎn,yǎnjīnglèixíngdezhǒng,yǎnjiǎoshàngqiàobìngqiěxiázhǎng,lèidānfèngzhīyǎn?diǎnxíngzhēngshìnèiyǎnjiǎocháoxià,wàiyǎnjiǎocháoshàng,měigǎn?yīnyǒuchēqiándēngshèchéngdānfèngyǎnxíngzhuàng?

dānfèngyǎnzhèzhǒngyǎnxíngderéntiānshēngzhōnggāndǎn,èchóu,jiànyǒngwéi,yǒuyǒngyǒumóu,jiànpíngdìngdāoxiàngzhù,àihènfènmíng,shòuēnbào,zhòngránnuòshǒuxìnyòng?